top of page

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ  info@surreyunitedsoccer.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  ਸੀਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ!  

 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇੱਕ "ਕੋਡ" ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪਾਵਰਅੱਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

 

Kidsport-Logo.jpg
bottom of page