ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ

ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਅਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ

ਮੈਦਾਨ 1 ਮਿਨੀ ਫੀਲਡ (U6-U7)

ਮੈਦਾਨ 1 ਮਿਨੀ ਫੀਲਡ (U8-U10)

ਮੈਦਾਨ 3 ਮਿਨੀ ਫੀਲਡ (U6-U7)

ਹੋਜੋਰਥ ਰੋਡ ਫੀਲਡ

ਮੈਦਾਨ 3 ਮਿਨੀ ਫੀਲਡ (U8-U10)